Fazerin asiakas- kampanja-, kilpailu ja verkkopalveluiden käyttäjärekisterin rekisteriseloste

Fazerin verkkopalveluiden rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja tämän edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi: Oy Karl Fazer Ab
Yhteystiedot: käyntiosoite Fazerintie 6, 01230 Vantaa; postiosoite PL 4, 00941 HELSINKI

Rekisterinpitäjän edustaja: Sanna Vanhatalo
puh. +358 20 555 3000
sähköposti etunimi.sukunimi@fazer.com

2. Rekisterin nimi

Fazerin verkkopalveluiden käyttäjärekisteri

Laatimispäivä 30.1.2017

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää

 • asiakkaan tai osallistujan tunnistamiseksi sekä asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseksi
 • palvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi
 • Fazerin sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • Fazerin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
 • analysointi ja tilastointitarkoituksiin
 • palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon sekä
 • muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Fazer-konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti ja sen sallimassa laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli suoramarkkinointi on muuten lain nojalla sallittua.

Henkilötietoja voidaan myös lainsäädännön sen mahdollistaessa käyttää profilointiin, mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero
 • ikä tai syntymäaika
 • alaikäisen käyttäjän huoltajan nimi ja yhteystiedot
 • sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot, kuten nimimerkki tai muu yksilöintitieto
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • mahdolliset muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterin tietosisältö voi vaihdella asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti sen perusteella miten ja mitä palveluja käytetään.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta tai käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle asiakastapahtuman tai kampanjaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai rekisterinpitäjän tarjoamia palveluja käytettäessä.

Tietoja voidaan päivittää rekisterinpitäjän tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä.

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville tahoille.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin sekä mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi rekisterinpitäjän lukuun, mikäli asiakas tai käyttäjä on antanut siihen asianmukaisen suostumuksen.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on käyttäjän tarvitseman palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista tai mikäli se muutoin on tarpeellista henkilötietolain 23 §:n 2–5 kohtien mukaisin perustein. Lisäksi tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän palveluntarjoajalle Yhdysvaltoihin. Rekisterinpitäjän palveluntarjoaja täyttää soveltuvan lainsäädännön edellyttämän riittävän tietosuojan tason Privacy Shield frameworkin mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakas- ja käyttäjätietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjä- tai asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

Mahdollisten ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on tehty kirjalliset sopimukset, jotka edellyttävät tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyynnön voi esittää seuraavasti:

 • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
 • Tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti kohdassa 1 esitetyssä osoitteessa.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdassa 1 mainittuun edustajaan.